Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välkommen till Svenska palliativregistret!

Regional konferens i Umeå den 5 november. Välkommen att anmäla dig.

Här kan du ta del av programmet.

Klicka här för att anmäla dig.

Datum och plats för fler regionala konferenser är nu satta enligt följande och anmälningsformulär kommer i mitten av oktober:

20 januari i Hässleholm, 17 februari i Västerås, 6 april i Kalmar, 18 maj i Stockholm, Här kan du ta del av programmet.

Nyheter på hemsida – Vår blogg

Under 8 månader kommer vi kunna följa två personer, Jannikes och Gregers, uppladdning inför GöteborgsVarvet den 21 maj 2016. Jannike och Greger har två helt olika erfarenheter om den palliativa vården och inom kort kommer deras historier att publicera på vår nya blogg på hemsidan. Bloggen går att läsa under Fortlöpande i menyraden, eller via denna länk.

Att få välja var man vill avsluta sitt liv skiljer sig åt i landet…

…SVT tar bland annat upp detta i sina programinslag om Svenska palliativregistret. Överläkare och registerhållare i Svenska palliativregistret Greger Fransson intervjuas i inslag 1, klicka här.

Specialist sjuksköterska i Onkologi och medarbetare i Svenska palliativregistret Maria Olsson berättar bla om hur man kan förbättra vården, se inslag 2.

Läs intervju med Specialist sjuksköterska Lisa Stark, klicka här.

Justeringar i enkäterna

Från och med 2015-09-01 kommer det att bli några mindre justeringar i Dödsfallsenkäten och i Verksamhetsenkäten.

I Dödsfallsenkäten är det följande justeringar:

Fråga 5 som handlar om när personen skrevs in på din enhet har fått en följdfråga där vi frågar efter vilken typ av verksamhet personen skevs in ifrån. Vi har även ändrat de olika svarsalternativen för att följa Socialstyrelsens termer. Var bl.a. uppmärksam på definitionen på specialiserad palliativ hemsjukvård. Vi efterfrågar vilken typ av verksamhet Ni bedriver och inte vilket vårdinnehåll ni bedriver i verksamheten.

Specialiserad palliativ hemsjukvård = En specialiserad palliativ verksamhet har som huvuduppgift att erbjuda vård för svårt sjuka och döende patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov. Vården ska erbjudas dygnet runt, årets alla dagar. I en specialiserad palliativ verksamhet ska det finnas ett specialistutbildat team med särskild expertis och erfarenhet av palliativ vård. En specialiserad palliativ verksamhet ska också erbjuda konsultinsatser, handledning, utbildning samt bör vara delaktig i forskning och utveckling.

Svarsalternativet ”Eget hem, med stöd av daglig kontakt med hemtjänst” har tillkommit. Det är de personerna som endast har hemtjänst och ej är inskriven i hemsjukvården.

Vi har lagt till klockslag vid dödsfallet.

I fråga 20 lägger vi till ordet Genombrott. ”Förekom genombrott av något av följande symtom vid något tillfälle hos personen under den sista veckan i livet”.

I Verksamhetsenkäten är det följande justeringar:

Frågorna S3, S5, 12 och 13 har tagits bort.

I frågan om Skriftliga rutiner kommer vi nu att be dig fylla i en gång för varje angiven verksamhetstyp och vi har även lagt till frågan om det finns skriftliga rutiner för ”Hur minderåriga barn till den döende får stöd”.

Ny fråga: ”Använder ni (eller har använt) någon av de standardiserade vårdplanerna LCP eller NVP?” LCP=Liverpool Care Pathway. Det är en vårdplan som används på många enheter men som nu inte kommer att vidareutvecklas.

NVP=Nationell Vårdplan för Palliativ vård och omsorg. Det är en vårdplan baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Dokumenten i NVP ger stöd för personcentrerad vård och syftar till att kvalitetssäkra vården av patienter med begränsad tid kvar i livet, patienter i livets slutskede och omhändertagande efter dödsfallet. Läs mer på http://palliativtutvecklingscentrum.se/vardpersonal/nationell-vardplan-nvp/.

Vi kommer även att göra en del justeringar i diagrammet som visar våra kvalitetsindikatorer, s.k. spindeldiagrammet och i samband med det så tar vi även bort det gamla diagrammet från 2010.

Information angående detta kommer vid ett senare tillfälle.

Vad är palliativ vård?

Jag ...

 • och mina närstående är informerade om min situation
 • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
 • är ordinerad läkemedel vid behov
 • får god omvårdnad utifrån mina behov
 • vårdas där jag vill dö
 • behöver inte dö ensam
 • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Aktuellt

Efterlevandeenkät

Palliativregistret vill nu förbättra vården i livet slutskede ytterligare. Vi erbjuder efterlevande att svar på en web-enkät om hur sista tiden varit i den sjukes liv. Vill du veta mer eller delta i att förbättra den palliativa vården genom att använda efterlevandeenkäten kontakta Svenska palliativregistret på

Kalender

5 november Regional konferens i Folkets hus i Umeå, mellan kl. 8.00 och 16.00. Här finns dagens program. Anmäl dig här.

Senaste inlägg

 • Greger – Träningen har börjat
  Som sagt steg ett. Springa en km så fort som möjligt. Fördelen med att bo i en stor villa är att då finns det plats att ställa upp det där...
 • Jannike – Träningen har börjat
  Upplägget inför detta Göteborgsvarv skiljer sig markant från förra gången jag sprang – då kunde jag bara ge mig ut för att springa när tid och lust infann sig. Just...
 • Greger – Planera framtid
  Tänk jag får fortfarande då och då räkna efter hur gammal jag är egentligen de få gånger jag får frågan nuförtiden. Insåg häromdagen att det inte bara har gått 10...
 • Jannike – Planera framtid
  Strategi – hur långt fram i tiden planerar vi, 1 dag, 8 månader eller tom 5 år. Att kunna sitta här idag och planera för åtta månader framåt – det...
 • Greger – Tidigare idrottsliga erfarenheter
  Titta på min bild. Om du efter det tycker att jag ser ut som en idrottsman så har du antingen lärt dig att ”med smicker kommer man långt” eller så...